Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2013 4

Mikaela Åkerberg, Christof Augenstein, Christopher Wrigfeldt, Henry Olsson, Per Jonas Nordell, Ulf Bernitz

NIR 2013 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Damages for Other Injury under Section 58(1) of the Finnish Patents Act
Mikaela Åkerberg

29

Injunctions for Patentents and Designs Infringements in Germany
Christof Augenstein

43

Den varumärkesrättsliga förväxlingsbedömningen i intrångsmål – en marknadsanpassning
Christopher Wrigfeldt

77

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen första halvåret 2013. Stora framsteg
Henry Olsson

90

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell

104

Varumärkesrätten i svensk marknadsrätt. Kommentar till svenska Marknadsdomstolens dom 2012:15, Elskling mot Kundkraft Sverige
Ulf Bernitz