Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1997 1-2

Håkan Strömberg, Thomas Adlercreutz, Claes Peterson, Joakim Nergelius, Börje Leidhammar, Wiweka Warnling-Nerep

FT 1997 1-2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Förbud mot politiska uniformer och rasistiska symboler - en svårknäckt nöt för lagstiftare och domstolar
Håkan Strömberg

7

Några frågor om normgivningsmakten i ett utredningsbetänkande
Thomas Adlercreutz

21

Rättsvetenskap - finns den?
Claes Peterson

33

Några synpunkter på grundlagsskyddet för den kommunala självstyrelsen
Joakim Nergelius

57

JO om förvaltningsfarfarandet

77

Rättsfallskommentarer

77

Har skattemyndigheten rätt att enligt 4 kap. 14 § första stycket taxeringslagen (1990:324) meddela omprövningsbeslut i samma sak till den skattskyldiges nackdel utan att nya omständigheter framkommit som gör att det tidigare beslutet framstår som felaktig
Börje Leidhammar

83

Är "rätten" till barnomsorg (14 a och b §§ SoL) en allmän skyldighet för kommunen eller en individuell och utkrävbar rättighet för den enskilde? RÅ 1996 ref. 89
Wiweka Warnling-Nerep