Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1989 4-6

Hans-Heinrich Vogel, Sten Levander, Erik de Maré, Håkan Strömberg

FT 1989 4-6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Svensk allmän förvaltningsrätt och den västeuropeiska integrationen
Hans-Heinrich Vogel

26

Värsting - på kryssning utan forskning
Sten Levander

34

Parkeringsövervakarnas behörighet
Erik de Maré

39

Några aktuella problem om delegation av normgivningsmakt
Håkan Strömberg

46

JO-beslut

46

Ärenden rörande utgivningsbevis för periodisk skrift har med hänsyn till de tryckfrihetsrättsliga aspekterna ansetts böra generellt behandlas med förtur. Kritik mot patent- och registreringsverkets handläggningsrutiner

49

Kritik mot socialstyrelsen angående handläggning av ansökan om statsbidrag

54

Kritik mot Norrbottens läns allmänna försäkringskassa angående underlåtenhet att fatta beslut i ett färdigutrett ärende

56

Kritik mot miljö- och hälsoskyddsnämnd för utformningen av vissa vitesförelägganden

60

Kommunaltjänstemans rätt att yttra sig i massmedia (tillämpning av 2 kap. 1 § regeringsformen 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen)

63

Fråga om konsumentverket och socialstyrelsen åsidosatt regeringsformens objektivitetskrav genom vissa uttalanden i en av dem utgiven tryckt skrift med titeln "Mörande reklam". Ifrågasatta kompetensöverskridanden. Gäller tryckfrihetsförordningens bestämmel