Europarättslig Tidskrift

ERT 2008 2

Cecilia Cardner, Ludwig Krämer, Christina Olsen Lundh, Åsa Romson, Ylva Arvidsson, Stefan Olsson, Elin Hjulström, Staffan Westerlund, David Langlet, Carolina Saf, Stine Jørgensen, Pontus Lindfelt, Carolina Bruce, Per Norberg, Clarence Crafoord, Kristian Pedersen, Sven Norberg, Kanja Berg, Martin Johansson, Oskar Morgården, Joakim Nergelius

ERT 2008 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

Konferensrapport: Hur motar vi klimathotet i grind?
Cecilia Cardner

11

ARTIKLAR

13

The Environment in European Union Energy Law
Ludwig Krämer

40

Koldioxidhandeln inom EU ETS - stärkt och expanderad?
Christina Olsen Lundh

61

Internationellt investeringsskydd - ett hinder mot "klimatsmart" lagstiftning?
Åsa Romson

68

Statlig styrning av svensk miljötillsyn - som man frågar får man svar
Ylva Arvidsson

87

EG-rättens inverkan på skatter och avgifter inom miljöområdet
Stefan Olsson

104

Miljö- och hälsotvister i Världshandelsorganisationen
Elin Hjulström

126

Legal Scholarship under Biospherical Challenge
Staffan Westerlund

142

EU och den globala kemikaliehandeln - att förena rättsordningar och rättsgrunder
David Langlet

165

RÄTTSFALL

167

Mål C-98/06 Freeport plc mot Olle Arnoldsson - domsrätt över en utländsk medsvaranden med hemvist i medlemsstat enligt Bryssel I-förordningens artikel 6.1
Carolina Saf

179

EF-domstolen og studerendes ret til en fri bevægelighed - en kommentar til domstolens afgørelser i sagerne Schwarz, C-76/05 og Morgan, C-11/06
Stine Jørgensen

185

DEBATT

187

Korrigerande åtgärder ("remedies") i företagskoncentrationer
Pontus Lindfelt, Carolina Bruce

207

Vaxholmsmålet - har den svenska arbetsrättsliga modellen skadats och i hur stor grad?
Per Norberg

224

Justitiekanslern, gör om och gör rätt! Kommentar till Magnus Hermansson angående ersättningsnivåerna vid kränkningar av rätten till rättegång inom skälig tid
Clarence Crafoord

231

KRÖNIKOR

233

Upphandlingskrönika
Kristian Pedersen

240

Konkurrenskrönika
Sven Norberg

247

DOKUMENTATION

249

EG-rättsliga avgöranden av allmänt intresse. Januari 2008 - mars 2008
Kanja Berg

263

EG-rättsliga avgöranden av affärsjuridiskt intresse. November - december 2007
Martin Johansson, Oskar Morgården

275

RECENSIONER

277

Neil Walker, Sovereignty in Transition
Joakim Nergelius