Europarättslig Tidskrift

ERT 2007 3

Ulf Bernitz, Charlotta Zetterberg, Daniel Johansson, Xavier Groussot, Timo Minssen, Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Martin Johansson, Mikael Dubois, Carolina Saf, Elisabeth Jonsson, Jan Södergren, Magnus Schmauch, Marianne Levin

ERT 2007 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

LEDARARTIKEL

7

Statsstödsrätten och Sverige: hög tid för lojal implementering
Ulf Bernitz

13

ARTIKLAR

15

"Garanterat svårfångat" om enskilda länders handlingsutrymme och den så kallade miljögarantin
Charlotta Zetterberg

34

Får svenska domstolar underlåta att tillämpa EG-rätt?
Daniel Johansson

47

Res judicata i EG-domstolens rättspraxis: en avvägning mellan rättssäkerhet och lagenlighet
Xavier Groussot, Timo Minssen

80

Från materiella regler till genomföranderegler: en ny fas i det europeiska rättssamarbetet på konsumentskyddsområdet?
Antonina Bakardjieva Engelbrekt

110

Rosengren - A "Franzén light"?
Martin Johansson

124

Missbrukar Svenska Spel sin dominerande ställning?
Mikael Dubois

134

Gemenskapssystemet för fri rörlighet av domar och gränsöverskridande delgivning - Danmark inkluderad
Carolina Saf

155

Positiva förpliktelser och Europakonventionens verkan enskilda emellan
Elisabeth Jonsson

173

DEBATT

175

Kan bolag tillerkännas mänskliga rättigheter?
Jan Södergren

191

RÄTTSFALL

193

EG-domstolens dom i Unibet-målet - ett nationellt perspektiv
Magnus Schmauch

211

EG-domstolens mål C-316/05, Nokia mot Wärdell. I ljuset av pågående förändringar av de civilrättsliga sanktionerna på immaterialrättens område
Marianne Levin

225

RECENSIONER

227

Svensk rätt i EU - en antologi
Ulf Bernitz