Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2005 5

Per Jonas Nordell, Jens Schovsbo, Tom-Erik Hagelberg, Peter Adamsson, Morten Rosenmeier, Henrik Bengtsson, Birger Stuevold Lassen, Lottie-Ann Hulth, Ulf Maunsbach

NIR 2005 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Design
Per Jonas Nordell

4

Designloven: 100 år og hvad nu?
Jens Schovsbo

17

Skyddet för funktionellt betingade utstyrslar
Per Jonas Nordell

48

Mönsterrättsligt skydd för icke-fysiska föremål
Tom-Erik Hagelberg

78

Delar av en produkt – ett synbart mönsterrättsligt dilemma?
Peter Adamsson

87

Brugskunstbeskyttelsen mod ”nærgående efterligninger”. Nogle terminologiske overvejelser
Morten Rosenmeier

99

Skydd för bruksvaror – den rättsliga betydelsen av Svensk Forms Opinionsnämnds yttranden
Henrik Bengtsson

110

Fra dansk domspraksis
Morten Rosenmeier

117

Kommentar til Højesterets dom af 12. marts 2003 (Albertslund-lampen)
Morten Rosenmeier

121

Fra norsk rettspraksis
Birger Stuevold Lassen

123

Ur svensk rättspraxis
Lottie-Ann Hulth

133

Kommentar till Högsta domstolens avgörande den den 1 april 2005 (NJA 2005 s. 180) (Formsprutarna v. Merx)
Lottie-Ann Hulth

136

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell, Ulf Maunsbach, Peter Adamsson