Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2019 1

Daniel Wållander, Anneli Svensson, Iain Cameron, Jameson Garland, Johan Rick, Fredrik Rådman, Henrik Wenander, Patrik Bremdal, Moa Kindström Dahlin, Ruth Mannelqvist, Magnus Schmauch, Gustaf Wall

FT 2019 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Praxis

5

Från Högsta förvaltningsdomstolen. September 2018–november 2018
Daniel Wållander

17

Från JO. Juli–september 2018
Anneli Svensson

29

Artiklar

31

Etikprövning av rättsdogmatisk forskning
Iain Cameron

49

Informed Consent in Clinical Practice in Sweden: Challenges in protecting patients’ rights through medical science and law
Jameson Garland

79

Sekretess i upphandlingsmål i förvaltningsdomstolar – några reflektioner kring gällande rätt på området
Johan Rick

87

Uppgiftsskyldighet enligt 110 kap. 31 § socialförsäkringsbalken (2010:110) – några reflektioner gällande tolkningen och tillämpningen av bestämmelsen
Fredrik Rådman

97

Varför offentlig rätt?
Henrik Wenander

111

Rättsfallskommentar

113

Kommunernas tolkningsutrymme: En kommentar till HFD 2018 ref. 75 gällande förutsättningarna för att en kommun ska få reglera tiggeri genom lokala ordningsföreskrifter
Patrik Bremdal, Moa Kindström Dahlin

119

Rättsfallskommentar: HFD 2018 ref. 51 (I och II). Normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden
Ruth Mannelqvist

127

Rättsfallskommentar: Om en svensk för­ordning genomför en nordisk överens­kommelse som har stöd i EES-avtalet, ska EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv ha företräde i förhållande till den förordningen? – även frågor om unionsrättsliga konsekvenser vid en suspendering av en del av EES-avtalet (Kammarrätten i Stockholms domar i målen 1640-18 och 3451-18)
Magnus Schmauch

135

HFD 2018 ref. 23: Ett ställningstagande från Revisorsinspektionen utanför dess beslutskompetens har ansetts utgöra ett överklagbart beslut som efter överklagande ska undanröjas
Gustaf Wall

141

Medverkande