Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2018 4

Camilla Mundt, Anneli Svensson, Rikard Karlsson, Peter Ramsjö, Ann-Sophie Sallander, Lena Wahlberg, Martina Axmin, Rune Lavin, Jaan Paju, Annika Rejmer

FT 2018 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Praxis

5

Från Högsta förvaltningsdomstolen. Mars–maj 2018
Camilla Mundt

21

Från JO. Januari–mars 2018
Anneli Svensson

35

Artiklar

37

Begränsningar i partsinsynen – HFD:s tolkning av rekvisitet synnerlig vikt i 10 kap. 3 § OSL
Rikard Karlsson

59

Skolans arbetsmiljö – något om normkonflikter inom Skolinspektionens tillsynsområde
Peter Ramsjö

81

Normgivningsfrågor och gränsdragningsproblematik rörande skatter och avgifter
Ann-Sophie Sallander

123

Rätten till ersättning för gränsöverskridande vård och kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet
Lena Wahlberg

153

Rättsfallskommentar

155

HFD 2017 ref. 24. Landstings talerätt enligt ersättningslagen
Martina Axmin

161

HFD 2017 ref. 18. länsstyrelses föreskrifter har i viss del ansetts gå utöver vad som kan anses utgöra en verkställighetsföreskrift
Rune Lavin

165

HFD 2017 ref. 63 – om nationella villkor för rätt till gränsöverskridande sjukvård inom EU
Jaan Paju

175

Anmäld litteratur

177

Bokanmälan. Pernilla Leviner & Tommy Lundström (red), Tvångsvård av barn och unga: rättigheter, utmaningar och gränszoner, 2017
Annika Rejmer

183

Medverkande