Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2016 4

Eskil Nord, Anneli Svensson, Jesper Blomberg, Rikard Karlsson, Rune Lavin, Vilhelm Persson, Ann-Sophie Sallander, Magnus Åhammar, Karol Nowak, David Ryffé, Håkan Sandesjö, Åsa Örnberg

FT 2016 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Praxis

5

Från Högsta förvaltningsdomstolen. Juni–augusti 2016
Eskil Nord

23

Från JO. April–juni 2016
Anneli Svensson

37

Artiklar

39

Domstols processram i mål om bygglov – särskilt om taleändring
Jesper Blomberg

49

Sekretess inom en myndighet – en analys av självständighetsrekvisitet i 8 kap. 2 § OSL
Rikard Karlsson

71

Högsta förvaltningsdomstolen och normkontrollen
Rune Lavin

79

Statliga myndigheters avgiftsinkomster
Vilhelm Persson

121

Realtidsövervakning och informationshantering vid vägtransport av farligt gods
Ann-Sophie Sallander

161

Rättsfallskommentar

163

Kommentarer kring HFD 2015 ref. 50
Magnus Åhammar

167

Anmäld litteratur

169

Anmälan. Karin Åhman, Grundläggande rättigheter och juridisk metod, Norstedts Juridik 2015
Karol Nowak

173

Anmälan. Sverker Scheutz (red.), Skola för kunskap, valfrihet och trygghet? Iustus förlag 2016
David Ryffé

177

Anmälan. Patrik Bremdal, Rätt till medborgarskap? Om de svenska naturalisationsreglerna, Iustus Förlag 2016
Håkan Sandesjö

183

Anmälan. Lotta Lerwall (red.), Makt, myndighet, människa. En lärobok i speciell förvaltningsrätt, 2 uppl., Iustus, Uppsala
Åsa Örnberg

191

Medverkande